พระอุโบสถ สร้างเพื่อลูกหลาน

พระอุโบสถเป็นศาสนสมบัติที่สร้างจากชาวพุทธรุ่นหนึ่งสืบต่อไปยังอีกรุ่นหนึ่ง นอกจากจะเป็นสถานที่สำหรับประกอบศาสนกิจแล้ว ในความหมายระดับกว้าง ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของชาติไทย ซึ่งเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนาสืบต่อมาจากบรรพบุรุษอันยาวนาน

รูปพระอุโบสถวัดป่าดอนหายโศก ขณะสร้าง เทียบระหว่าง ราวปี 2550 กับปี 2555 โดยรูปของปี 2555 ถ่ายในระหว่างคอร์สหลีกเร้นปฏิบัติธรรมรุ่นที่ 38