พุทธศาสตร์ โดย พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์

พันเอก ปิ่น มุทุกันต์ ผลงานทางธรรม

ท่านอาจารย์ พันเอกปิ่น มุทุกันต์ เป็นผู้มีคุณูปการต่อระบบการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยอย่างมาก สำหรับชาวพุทธรุ่นใหม่ๆ แม้จะเกิดไม่ทัน อาจไม่ทราบได้โดยตรง แต่ว่าผลงานของท่านก็ยังคงมีอยู่ให้เห็นในปัจจุบัน วิญญูชนผู้ใฝ่รู้ใคร่ศึกษา ก็ยังมีโอกาสได้รู้ ได้เห็น ได้ศึกษากันอยู่บ้างในแวดวงชาวพุทธ

ในขณะที่ ท่านอาจารย์ พันเอกปิ่น มุทุกันต์ บรรพชาเป็นสามเณรอยู่นั้น ท่านได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดรับใช้ครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานองค์สำคัญ คือ หลวงปู่ดุลย์ อตุโล โดยมีระบุในตอนหนึ่งของประวัติและปฏิปทาฯ ว่าหลวงปู่ฯท่านได้พิจารณาเห็นแววของสามเณรปิ่น จึงได้ฝากท่านไว้ในความดูแลของ พระมหาเฉย ยโส ( พระเทพปัญญามุนี ) เพื่อให้มีโอกาสก้าวหน้าทางการศึกษายิ่งๆขึ้น ซึ่งแล้วต่อมา ท่านจบนักธรรมชั้นเอกและสอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยค เมื่อหลังจากลาสิกขาแล้ว จึงได้เข้ารับราชการทหาร เป็นอนุศาสนาจารย์ศึกษาทหารบก ในปี พ.ศ.2488 โดยท่านเป็นผู้ริเริ่มให้มีการเล่าเรียนศาสนาและศีลธรรมทหารบก

ท่านอาจารย์ พันเอกปิ่น มุทุกันต์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการศาสนา ในช่วงปี พ.ศ.2506-2515 เป็นผู้ริเริ่มจัดสร้างโครงสร้างศาสนสถาน เป็นผู้ให้กำเนิดวารสารพุทธศาสนา ผลงานปาฐกถาและตำราเรียนวิชาธรรมะของท่านนั้น มีมากจนนับไม่ไหว ภูมิรู้และภูมิธรรมของท่าน เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาของคนรุ่นนั้น และสืบต่อมายังคนรุ่นหลังอีกมากต่อมาก

ข้างล่างนี้ คือเสียงอ่าน เรื่องประมวลพระรัตนตรัย

เป็นตัวอย่างไฟล์เสียงอ่าน จาก CD รายการวิทยุธรรมรับอรุณ ในส่วนสารคดีธรรม “พุทธศาสตร์” ซึ่งเป็นเรื่องที่ พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์ ได้เรียบเรียงไว้เมื่อปี พ.ศ.2500 อ่านโดย นางจันทิมา (มุทุกันต์) เชยสงวน อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

CD แผ่นเต็มนี้ มีแจกฟรี ขอรับได้ที่วัดป่าดอนหายโศก หรือดาว์นโหลดได้ ที่นี่