พุทโธ มีจริง

พุทโธ มีจริง

…แต่อินเดียนี่ก็แปลกอย่างหนึ่ง ถือศาสนาพราหมณ์ ถือศาสนาฮินดู ไม่นับถือพระพุทธเจ้า ภายหลังมานะ ตอนก่อนก็นับถือ พระพุทธเจ้าก็สอนเอาสอนเอา สอนให้พ้นทุกข์ เป็นพระอริยบุคคล เป็นผู้สิ้นกิเลส ติดตามพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานหมดเลย

แต่คำสอนเหล่านั้น ก็ยังเหลือถึงเราเหมือนเดิม ไม่ได้สูญหายไป มีอยู่เหมือนเดิม ยังมีเหมือนเดิม ในตัวพระไตรปิฎกที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็มี ที่ยังไม่แปลก็มี จะเอาแบบไหนก็ได้ทั้งนั้น…

พระพุทธเจ้ามีจริง เป็นพุทโธจริง

…พระพุทธเจ้ามีจริง เป็นพุทโธจริง เป็นผู้รู้ เป็นผู้ตื่น เป็นผู้เบิกบานด้วยธรรมจริง เนี่ยเราจึงมีคำว่า พุทโธ หลวงปู่มั่นก็เอามาบริกรรม หลวงปู่เสาร์ก็เอามาบริกรรม สอนหลวงปู่มั่นให้บริกรรม หลวงปู่มั่นก็เอามาบริกรรมจนได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ กระดูกเป็นพระธาตุ พ้นทุกข์ไปตามพระพุทธเจ้า นี่แหล่ะพุทโธ

พุทโธ เป็นทางออกแห่งกองทุกข์

พุทโธ เป็นทางออกแห่งกองทุกข์ ใครนึกถึงพุทโธๆ ไว้ได้ ตายแล้วไม่ไปทุคติเลย ไม่ไปทุคติ ไปสู่สุคติ ถ้านึกถึงพุทโธๆ ได้

หรือว่า เรามากำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่เดี๋ยวนี่ ก็หมายความว่าเราตั้งสติอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้า คือ มีสติหายใจออก-มีสติหายใจเข้า หายใจเข้าก็รู้-หายใจออกก็รู้ จิตใจเราก็แน่วแน่เย็นสบาย ไม่ทุกข์ ไม่กังวลเดือดร้อนกับอะไร จิตใจเราไม่กังวล ใจเราก็สงบเย็นสบาย นี่แหละ พุทโธ นี่แหล่ะ สำคัญ

ถ้าใครนึกพุทโธได้ตลอด ก็เป็นยอดเหมือนกัน อานาปานสติที่เราศึกษาปฏิบัติอยู่นี่ ก็เหมือนกัน ถ้าใครทำได้ ก็ได้มรรคได้ผลเหมือนกัน…

คัดย่อจาก : ธรรมเทศนา หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส track01 พระพุทธเจ้ามีจริง CD02 ของจริงของปลอม (ซึ่งบันทึกมาจากการเทศน์ ที่วัดป่าดอนหายโศก ในคอร์สปฏิบัติธรรมหลีกเร้น 12 ถึง 20 พฤศจิกายน 2554)