กฐิน ก็คือ จีวร

พิธีถวาย ผ้ากฐิน วัดป่าดอนหายโศก
วันที่ 12 ตุลาคม 2557

07:00 น. » สงฆ์บิณฑบาต
08:00 น. » ถวายภัตตาหาร
10:00 น. » ถวายผ้ากฐิน

สามารถร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี ชื่อบัญชี วัดป่าดอนหายโศก เลขที่ 401-3-28695-5

——————–

สำหรับพิธีถวายผ้ากฐิน วัดป่าดอนหายโศก ปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมามีขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2557

สำหรับพิธีถวายผ้ากฐิน วัดป่าดอนหายโศก ปี พ.ศ.2556 ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้ว รูปชุดนี้นำมาจากบางส่วน ในระหว่างขั้นตอนที่สงฆ์ได้ร่วมสามัคคีกันทำจีวร คือซักตัดเย็บย้อม ให้เสร็จภายวันนั้น

พุทธบัญญัติเรื่องผ้าและการย้อมที่ทรงอนุญาต อยู่ใน จีวรขันธกะ มหาวัคค์ ( เล่มที่ห้า พระวินัยปิฎก ) ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงรวบรวมสรุปไว้ ซึ่งขอนำมาแสดงบางส่วนดังนี้

“จีวรนั้น ตรัสให้ย้อมด้วยของ ๖ อย่าง ๆ ใดอย่างหนึ่ง คือรากหรือเง่า ๑ ต้นไม้ ๑ เปลือกไม้ ๑ ใบไม้ ๑ ดอกไม้ ๑ ผลไม้ ๑ ให้เอาของนี้แช่น้ำเคี่ยวไฟ.”
—ที่มา: วินัยมุข เล่ม ๒

“ในบาลี หาได้ระบุชื่อแห่งเครื่องย้อม ๖ อย่างเหล่านี้ไม่ จีวรที่ย้อมแล้ว มีสีเป็นอย่างไร ก็ไม่ได้กล่าว เป็นแต่เรียกว่ากาสายะบ้าง กาสาวะบ้าง ที่แปลว่าย้อมด้วยน้ำฝาด”
—ที่มา: วินัยมุข เล่ม ๒

“และห้ามสีบางอย่างไว้ คือสีคราม สีเหลือง สีแดง สีบานเย็น[แดงฝาง] สีแสด สีชมพู สีดำ โดยนัยนี้ ต้องเป็น ของพ้นจากสีเหล่านี้ แต่สีที่รับรองกันเป็นสีเหลืองเจือแดงเข้มหรือสีเหลืองหม่น พึงเห็นเช่นสีที่ย้อมแก่นขนุน อันเรียกว่ากรัก.”
—ที่มา: วินัยมุข เล่ม ๒