พระอุโบสถ สร้างเพื่อลูกหลาน

พระอุโบสถเป็นศาสนสมบัติที่สร้างจากชาวพุทธรุ่นหนึ่งสืบต่อไปยังอีกรุ่นหนึ่ง นอกจากจะเป็นสถานที่สำหรับประกอบศาสนกิจแล้ว ในความหมายระดับกว้างยังเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม

Read Article →