ch03 ข้อ 1 ถึง ข้อ 30

ท่านจะพึงรู้จักความไม่มีโรค จะพึงเห็นนิพพานได้ ก็ต่อเมื่อท่านละความเพลิดเพลินและความกำหนัด ใน อุปาทานขันธ์ทั้งห้า เสียได้ พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งธรรมจักษุของท่าน;
you might know health and see Nibbāna. Together with the arising of your vision, your desire and lust for the five aggregates affected by clinging might be abandoned.

ม.ม. ๑๓/๒๘๔/๒๙๐.

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-1/

==========

ชื่อว่าความสุขแล้ว ใคร ๆ จะบรรลุ ได้โดยง่ายเป็นไม่มี, ความสุขเป็นสิ่งที่ ใคร ๆ บรรลุได้โดยยาก
Pleasure is not to be gained through pleasure; pleasure is to be gained through pain

ม.ม. ๑๓/๔๔๓/๔๘๙.

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-2/

==========

ความไม่ประมาทและสติ จึงเป็นสิ่งที่พวกเธอผู้หวังประโยชน์แก่ตัวเอง พึงกระทำให้เป็นเครื่องป้องกันจิต
being set on your own welfare, you should practise diligence, mindfulness, and guarding of the mind

สฬา, สํ. ๑๘/๑๒๑/๑๗๓.

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-3/

==========

วิญญาณนี้ ย่อมเวียนกลับจากนามรูป ย่อมไม่เลยไปอื่น. ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ สัตว์โลกนี้ พึงเกิดบ้าง พึงแก่บ้าง พึงตายบ้าง พึงจุติบ้าง พึงอุบัติบ้าง. ข้อนี้ได้แก่การที่ เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ; เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป;
‘This consciousness turns back; it does not go further than name-and-form. It is to this extent that one may be born and age and die, pass away and be reborn, that is, when there is consciousness with name-and-form as its condition, and name-and-form with consciousness as its condition.

นิทาน.สํ ๑๖/๑๒๕/๒๕๐

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-4/

==========

ความหลีกออกจากกาม (เนกขัมมะ) เป็นทางแห่งความสำเร็จ, ความอยู่สงัดจากกาม (ปวิเวก) เป็นทางแห่งความสำเร็จ
Good is renunciation, good is solitude.

นวก. อํ. ๒๓/๔๕๗/๒๔๕

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-5/

==========

เพราะรู้ว่าความเพลิดเพลินเป็นมูลแห่งทุกข์และเพราะมีภพจึงมีการเกิด, เมื่อเกิดเป็นสัตว์แล้วต้องมีแก่และตาย.
Because understanding that delight is the root of suffering, and that with being [as condition] there is birth, and that for whatever has come to be there is ageing and death.

มู.ม. ๑๒/๑๐/๘๙.

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-6/

==========

ประตูนครแห่งความไม่ตาย ตถาคตเปิดโล่งไว้แล้ว เพื่อสัตว์ทั้งหลาย เข้าถึงถิ่นอันเกษม. กระแสแห่งมารผู้มีบาป ตถาคตปิดกั้นเสียแล้ว กำจัดเสียแล้ว ทำให้หมดพิษสงแล้ว
Opened the door to the deathless state By which the safety of Nibbāna may be reached; For Māra’s stream is breasted now, Its current blocked, its reeds removed;

มู.ม.๑๒/๔๒๑/๓๙๑.

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-7/

==========

ครั้นรู้ ความจริงนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ก็เป็นผู้ปฏิบัติให้เข้าแนวทางที่ไม่มีกังวลใด ๆ เท่านั้นเอง.
having directly known the truth in that, he is practicing the path of nothingness.

อํ.๒๑/๒๓๙/๑๘๕

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-8/

==========

ก็ศรัทธาของผู้ใดแล ตั้งมั่นในตถาคต ฝังลงรากแล้ว ดำรงอยู่ได้มั่นคง อันใคร ๆ ในโลก ไม่ชักนำไปทางอื่นได้, ผู้นั้นควรจะ กล่าวได้อย่างนี้ว่า “เราเป็นบุตร เป็นโอรส เกิดจากปากของพระผู้มีพระภาค เกิดโดยธรรม อันธรรมเนรมิต เป็นทายาท แห่งธรรม
He whose faith in the Tathagata is settled, rooted, established, solid, unshakeable by anyone in the world, can truly say: “I am a true son of Blessed Lord, born of his mouth, born of Dhamma, created by Dhamma, an heir of Dhamma

ปา.ที.๑๑/๙๑/๕๕.

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-9/

==========

“ผู้อยู่ไม่มีที่เคารพ ไม่มีที่พึ่งพำนักย่อมเป็นทุกข์,
‘It is painful to dwell without reverence and deference

อํ.๒๑/๒๕/๒๑

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-10/

=========

คนผู้รักตน หวังอยู่ต่อคุณอันใหญ่ ระลึกถึงซึ่งพระพุทธศาสนาอยู่ จงเคารพพระสัทธรรมเถิด.
Therefore one desiring the good, aspiring for greatness, should revere the good Dhamma, recollecting the Buddhas’ teaching

อํ.๒๑/๒๕/๒๑

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-10/

=========

เราได้ตรัสรู้ธรรมใด ก็สักการะเคารพธรรมนั้นเข้าไปอาศัยธรรมนั้น อยู่แล้ว.
I honored, respected, and dwelled in dependence only on the Dhamma to which I had become fully enlightened.

อํ.๒๑/๒๕/๒๑

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-10/

=========

ในกาลใดแล หมู่สงฆ์ประกอบพร้อมด้วยคุณอันใหญ่, ในกาลนั้น เรามีความเคารพ แม้ในสงฆ์
And now that the Saṅgha has acquired greatness, I have respect for the Saṅgha, too

อํ.๒๑/๒๕/๒๑

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-10/

==========

คนผู้ใดแม้ยังอ่อน ยังหนุ่ม ยังรุ่น มีผมยังดำ ประกอบด้วย วัยกำลังเจริญอยู่ในปฐมวัย, แต่เขาเป็นผู้มีคำพูดเหมาะแก่กาล, พูดจริง, พูดมีประโยชน์, พูดเป็นธรรม, เป็นวินัย, กล่าววาจามีที่ตั้ง มีหลักฐาน มีที่สิ้นสุด ประกอบด้วยประโยชน์แล้ว, คนนั้น ถึงการควรนับว่าเป็น “เถระผู้บัณฑิต”นั้นเทียว.
even though someone is young, a youth with black hair, endowed with the blessing of youth, in the prime of life, if he speaks at a proper time, speaks what is truthful, speaks what is beneficial, speaks on the Dhamma and the discipline, and if at a proper time he speaks words that are worth recording, reasonable, succinct, and beneficial, then he is reckoned as a wise elder.

อํ.๒๑/๒๘/๒๒

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-11/

==========

ประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะ เราเปิดไว้แล้วแก่สัตว์เหล่านั้น, สัตว์เหล่าใดมีโสตประสาท สัตว์เหล่านั้น จงปลงศรัทธาลงไปเถิด,
Open for them are the doors to the Deathless, Let those with ears now show their faith.

ม.ม.๑๓/๔๖๓/๕๑๑

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-12/

==========

บุคคลประเภทที่ต่อเมื่อได้เห็นตถาคตหรือได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว จึงจะเข้ามาสู่คลอง แห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้, ถ้าไม่ได้เห็นตถาคต หรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคต ประกาศแล้ว ย่อมไม่เข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้เลย. เราเพราะเห็น แก่บุคคลประเภทนี้แหละ จึงอนุญาตให้มีการแสดงธรรม.และเพราะอาศัยบุคคล ประเภทนี้เป็นหลักอีกเหมือนกัน จึงจำต้องแสดงธรรมแก่บุคคลประเภทอื่นด้วย
The teaching of the Dhamma is prescribed particularly for the sake of the person who will enter upon the fixed course [consisting in] rightness in wholesome qualities only if he gets to see the Tathāgata, not if he fails to see him; only if he gets to hear the Dhamma and discipline proclaimed by the Tathāgata, not if he fails to hear it. But because of this person, the Dhamma should also be taught to the others.

อํ.๒๐/๑๕๒/๔๖๑

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-13/

==========

นี่เป็นหนทางเครื่องไปทางเดียว เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลาย, เพื่อก้าวล่วงเสีย ซึ่งความโศกและ ปริเทวะ เพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทำ พระนิพพานให้แจ้ง ทางนี้ คือ สติปัฏฐานสี่
This is the one-way path for the purification of beings, for the overcoming of sorrow and lamentation for the passing away of pain and displeasure, for the achievement of the method, for the realization of Nibbāna, that is, the four establishments of mindfulness.

สํ.๑๙/๒๔๖-๒๔๘/๘๒๐-๘๒๔

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-14/

==========

ในเมื่อโลกเป็นราวกะตาบอด เราได้กระหน่ำตีกลองแห่งอมตธรรมแล้ว.
In a world that has become blind I go to beat the drum of the Deathless

ม.ม. ๑๓/๔๖๖/๔๑๒-๓.

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-15/

==========

เราเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, เธอจง เงี่ยโสตลง เราจักสอนอมตธรรมที่เราได้บรรลุแล้ว, เราจักแสดงธรรม, เมื่อ เธอปฎิบัติอยู่ตามที่เราสอน, ในไม่นานเทียว จักกระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อัน ยอดเยี่ยม อันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์ ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้”
The Tathāgata is an Accomplished One, a Fully Enlightened One. Listen, the Deathless has been attained. I shall instruct you, I shall teach you the Dhamma. Practising as you are instructed, by realising for yourselves here and now through direct knowledge you will soon enter upon and abide in that supreme goal.

ม.ม.๑๓/๔๖๗/๕๑๔.

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-16/

==========

เมื่อเราแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง มีเหตุผลพร้อม มีความน่าอัศจรรย์, มิใช่แสดงเพื่อความไม่รู้ยิ่ง ไม่มีเหตุผล ไม่มีความน่าอัศจรรย์อยู่ดังนี้ โอวาท ก็เป็นสิ่งที่ใคร ๆ ควรทำตาม,อนุสาสนี ก็เป็นสิ่งที่ใคร ๆ ควรทำตาม.
Since I teach the Dhamma through direct knowledge, not without direct knowledge; since I teach the Dhamma with a basis, not without a basis; since I teach the Dhamma that is antidotal, not one without antidotes, my exhortation should be acted upon, my instructions should be acted upon.

บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๕๖/๕๖๕

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-17/

==========

ความทุกข์ มีความหลงไหลเป็นผล หรือมิฉะนั้น ก็มีการแสวงหาที่พึ่งภายนอกเป็นผล
Suffering, I say, results either in confusion or in a search

องฺ.ฉกฺก. ๒๒/[๓๓๔]/๔๖๖.

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-18/

==========

พวกเธอทั้งหลาย จงประกอบความเพียรในการหลีกเร้นเถิด. เธอผู้หลีกเร้น ย่อมรู้ได้ตามเป็นจริง
Make an exertion in seclusion. One who is secluded understands things as they really are

มหาวาร.สํ. ๑๙/๕๒๐/๑๖๕๕.

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-19/

=========

พวกเธอทั้งหลาย จงเจริญสมาธิเถิด. เธอผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้ว ย่อมรู้ได้ตามเป็นจริง
Develop concentration. One who is concentrated understands things as they really are.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๐/๑๖๕๔.

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-20/

=========

อายุยืน ความงาม ความสุข ยศ และ สวรรค์ 5 อย่างนี้ เรามิได้ กล่าวว่าจะพึงได้เพราะเหตุแห่งความอ้อนวอน หรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนา, เพราะ ถ้าธรรม ๕ ประการนี้ จักได้เพราะเหตุแห่งความ อ้อนวอน หรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาแล้วไซร้ ในโลกนี้ ใครจะพึงเสื่อมจากอะไร
Long life, Beauty, Happiness, Fame and The heavens, These five things are not obtained by means of prayers or aspirations. If these five things could be obtained by means of prayers or aspirations, who here would be lacking in anything?

อํ.ปญจก 22/43

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-21/

==========

บุคคลผู้ประเสริฐที่ต้องการความมีอายุยืน ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินในอายุ แต่พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อความมีอายุยืน
Noble disciple who desires long life ought not to pray for long life or delight in it, but should practice the way conducive to long life

อํ.ปญจก 22/43

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-21/

==========

บุคคลผู้ประเสริฐที่ต้องการความงาม ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินในความงาม แต่พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อความงาม
Noble disciple who desires beauty ought not to pray for beauty or delight in it, but should practice the way conducive to beauty

อํ.ปญจก 22/43

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-21/

==========

บุคคลผู้ประเสริฐที่ต้องการความสุข ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินในความสุข แต่พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อความสุข
Noble disciple who desires happiness ought not to pray for happiness or delight in it, but should practice the way conducive to happiness

อํ.ปญจก 22/43

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-21/

==========

บุคคลผู้ประเสริฐที่ต้องการยศ ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินในยศ แต่พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อความมียศ
Noble disciple who desires fame ought not to pray for fame or delight in it, but should practice the way conducive to fame

อํ.ปญจก 22/43

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-21/

==========

บุคคลผู้ประเสริฐที่ต้องการสวรรค์ ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินในสวรรค์ แต่พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อสวรรค์
Noble disciple who desires the heavens ought not to pray for the heavens or delight in it, but should practice the way conducive to the heavens

อํ.ปญจก 22/43

http://puredhamma.com/2014/02/20/109-21/

==========

ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า ‘ธรรมวินัยของพวกเรา มีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา’ ดังนี้. พวกเธออย่าคิดดังนั้น. ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็นองค์ศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาล ที่เราล่วงลับไปแล้ว.
It may be that you will think: “The Teacher’s instruction has ceased, now we have no teacher!” And yet you should not regard it so. For what I have taught and explained to you as Dhamma and discipline will, at my passing, be your teacher.

มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.
DN16:2.26

http://puredhamma.com/2014/02/21/109-22/

=========

จงมาเถิด เธอผู้เป็นวิญญูชน ไม่โอ้อวด ไม่มีมารยา มีสัญชาติแห่งคนตรง เมือเราพร่ำสอนอยู่ แสดงธรรมอยู่ เธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอน ก็จักทำให้แจ้ง ซึ่งที่สุดแห่งการปฏิบัติด้วยปัญญาอันยิ่งเองได้ในชั่วเวลา 7 วัน
Let an intelligent man comes to me who is sincere, honest and straightforward, and I will instruct him, I will teach him Dhamma. If he practises what he is taught, then within seven days he will attain in this life to that unequalled holy life and goal,by his own knowledge and realisation.

ปา.ที. ๑๑/๕๘/๓๑.

http://puredhamma.com/2014/02/21/109-23/

============

ผู้เป็นธรรมวาที ย่อมไม่กล่าวขัดแย้งกับใคร ๆ ในโลก
A proponent of the Dhamma does not dispute with anyone in the world.

ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๖๙/๒๓๙

http://puredhamma.com/2014/02/22/109-24/

==============

ในกาลก่อนก็ตาม ในบัดนี้ก็ตาม เราบัญญัติขึ้นสอน แต่เรื่องความทุกข์ และความดับสนิทไม่มีเหลือของความทุกข์เท่านั้น.
both formerly and now what I teach is suffering and the cessation of suffering

มู.ม. ๑๒/๒๗๘/๒๘๖.

http://puredhamma.com/2014/02/22/109-25/
===============

แม้จะมีใครมาด่าว่าถากถางกระทบกระเทียบเสียดสี, ตถาคตก็ไม่มีความโกรธแค้นขุ่นเคืองเดือดร้อนใจ
แม้จะมีใครมาสักการะเคารพสรรเสริญบูชา, ตถาคตก็ไม่มีความรู้สึกเพลิดเพลินชื่นชม หรือเคลิ้มใจไปตาม
ตถาคตย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า ก่อนหน้านี้เรามีความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างไร บัดนี้เราก็ต้องทำความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างนั้น
If others abuse, revile, scold, and harass the Tathāgata for that, the Tathāgata on that account feels no annoyance, bitterness, or dejection of the heart
if others honour, respect, revere, and venerate the Tathāgata for that, the Tathāgata on that account feels no delight, joy, or elation of the heart
the Tathāgata on that account thinks thus: ‘They perform such services as these for me in regard to this which earlier was fully understood.’

มู.ม. ๑๒/๒๗๘/๒๘๖.

http://puredhamma.com/2014/02/22/109-25/

================

ไม่ว่าบุคคลจากสกุลใดก็ตามเมื่อเขาได้อาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว เป็นผู้ประกอบด้วยกุศลธรรมทางกายวาจาใจ ก็ย่อมประสบความสำเร็จ เป็นความปลื้มใจจากผลแห่งกุศลธรรม อันเป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากทุกข์ได้
If anyone from any clans after encountering the Dhamma and Discipline proclaimed by the Tath̄gata, then he is well conducted in body speech and mind, he is one who is accomplishing the true way, the Dhamma that is wholesome.

เอสุการีสูตร ม.ม.๑๓/๖๑๔/๖๖๕.

http://puredhamma.com/2014/02/22/109-26/
=============