รูป ที่พักฆราวาส วัดป่าดอนหายโศก 2552

กุฏิเล็กในป่า มี 22 หลัง ถ่ายปี 2552

รูป ที่พักฆราวาส สำหรับปฏิบัติธรรม ภายในเขตวัดป่าดอนหายโศก ถ่ายปี 2552