รูป โรงทาน วัดป่าดอนหายโศก 2550

รูป โรงทานวัดป่าดอนหายโศก ถ่ายปี 2550

รูป โรงทานวัดป่าดอนหายโศก ถ่ายปี 2550
( บนป้ายเขียนว่า : โรงภัตตาหาร ชัชวาล )