Testing page

ข้อมูลสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติสักการะบูชาสังเวชนียสถาน

ในประเทศอินเดียและเนปาล

ระหว่างวันที่  1 – 10 มีนาคม 2557

ของคณะวัดป่าดอนหายโศก

 1. สิ่งที่คณะทัวร์ผู้จัดจะเตรียมให้
  • ผ้ายางปูนั่ง, ผ้าปิดจมูก, ที่เก็บรองเท้า, ยาสามัญ

 2. สิ่งที่ผู้เดินทางต้องเตรียมมา
  • เสื้อผ้าที่จำเป็นต้องใช้ ควรเตรียมไปให้ครบตามจำนวนวันที่อยู่ในอินเดียและเนปาลเพื่อความสะดวก
  • เสื้อกันหนาวอย่างบาง
  • ร้องเท้า เลือกที่ใส่ง่าย สบายเท้า ถอดสะดวก เนื่องจากต้องใส่ๆ ถอดๆ กันบ่อย ๆ
  • อุปกรณ์กันแดด เช่น หมวก ร่มกันแดด แว่นกันแดด ครีมกันแดด
  • ยารักษาโรค เช่น ยาโรคประจำตัว ยาดม ยาหม่อง ยาแก้แพ้ต่าง ๆ นอกจานี้ สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องเข่า ไม่สามารถนั่งบนพื้นได้ ควรเตรียมเก้าอี้สนามแบบพับได้ไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากว่าเราจะมีการนั่งสวดมนต์กับพื้น เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาในสังเวชนียสถาน 4 แห่งที่เดินทางไปสักการะ
  • สุขภัณฑ์พกพาประจำตัว เพื่อใช้ในระหว่างการเดินทาง เพื่อรักษาความสะอาด เช่น กระดาษชำระ ทั้งแบบเปียกและแห้ง

 3. สภาพอากาศ
  • สถิติสภาพอากาศระหว่าง วันที่ 1 ถึง 10 มีนาคม ของปีที่ผ่านมา มีดังนี้คือ อุณหภูมิปรกติทั่วไป:24C , ต่ำสุด:14C , สูงสุด 33 C

 4. เกี่ยวกับการเงิน
  • ให้เตรียมเงินไทยไป ขอแนะนำว่าไม่ต้องแลกไปจากประเทศไทย เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อไปแลกเงินที่ประเทศอินเดียจะดีกว่า นอกจากนี้ยังสามารถแลกได้กับบริษัททัวร์ (ผู้จัดทัวร์กระซิบว่ามีอัตราพิเศษให้!)
  • จำนวนเงินที่เตรียมไป ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละท่าน เพื่อใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ เงินทำบุญ ค่าซื้อของฝาก ค่ากินส่วนตัว
  • ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในค่าเดินทาง ประกอบด้วย ค่าที่พัก ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน (รวม 10 วัน 10 คืน) รวมอาหารว่าง และน้ำดื่ม ค่ารถในการเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถานในแต่ละตำบล

 5. การแต่งกาย
  • เป็นชุดขาวถ้ามี, ถ้าไม่มีควรเป็นเสื้อผ้าสีอ่อน สุภาพ ไม่ฉูดฉาด รัดกุม เรียบร้อย

 6. วันนัดหมาย
  • ในคืนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 22: 00 น. คณะผู้ร่วมเดินทางทุกท่านพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตูทางเข้าที่ 3 เค้าน์เตอร์ E สายการบิน INDICO AIRLINE เที่ยวบินที่ 6E78 ทีมงานจะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่อง เอกสารและสัมภาระการเดินทางให้กับทุกท่าน

 7. ถึงเมืองไทยวันที่/เวลา
  • เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน INDIGO AIRLINE เที่ยวบินที่ 6E77 ในเวลา 01:55 น. เช้าวันที่ 11 มีนาคม 57 (คืนวันที่ 10 มีนาคม)

 8. มาตราการรักษาความปลอดภัยที่ พุทธคยา โดยทางการประเทศอินเดีย
  • บริเวณต้นโพธิ์ปิดเวลา 21:00 น. และ ไม่อนุญาตให้พักค้างคืนในพื้นที่
  • ไม่อนุญาตให้นำติดตัวไป: อุปกรณ์สื่อสารทุกขนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต
  • ไม่อนุญาตให้นำติดตัวไป: กล้องถ่ายรูป. เว้นแต่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม

 9. การถ่ายภาพหมู่
  • เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการถ่ายภาพหมู่ จะใช้กล้องหลักเพียงตัวเดียว และจะนำรูปภาพทั้งหมดมารวมกันทำเป็นซีดีแจกให้กับทุกท่านในวันสิ้นสุดการเดินทาง

 10. การเตรียมเครื่องบูชา
  • ทางวัดฯ ได้จัดเตรียมหนังสือซึ่งเป็นการรวบรวมพระสูตรที่เกี่ยวกับสังเวชนียสถาน 4 ไปแจกให้กับทุกท่านเป็นเครื่องบูชา
  • ส่วนผ้าสำหรับสักการะ ธูปเทียน ของหอม ไม่ต้องเตรียมไป

 11. ตารางการเดินทาง
 12. วันที่-เวลา รายละเอียด
  วันที่ 1 มีนาคม 57 กรุงเทพ-กัลกาต้า-พุทคยา
  00.00 น. นัดพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
  03.50 น. เหิรฟ้าสู่เมืองกัลกาต้า ประเทศอินเดีย
  05.00 น. ถึงสนามบิน เมืองกัลกาต้า
  06.00 น. พาทุกท่านเดินทางไปรับประทานอาหารเช้า โรงแรม
  08.00 น. นำพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองพุทคยา ใช้เวลา8 -9 ชั่วโมง
  11.00 น. นำท่านพักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง อาหารโรงแรม
  วันที่ 2 มีนาคม 57 พุทคยา
  วันที่ 3 มีนาคม 57 พุทคยา – ราชคฤห์
  วันที่ 4 มีนาคม 57 ราชคฤห์ – ไวสารี
  วันที่ 5 มีนาคม 57 ไวสารี – กุสินารา
  วันที่ 6 มีนาคม 57 กุสินารา – ลุมพีนี
  วันที่ 7 มีนาคม 57 ลุมพีนี – สาวัตถี
  วันที่ 8 มีนาคม 57 สาวัตถี – พาราณสี
  วันที่ 9 มีนาคม 57 พาราณสี – พุทคยา
  วันที่ 10 มีนาคม 57 พุทคยา-กัลกาต้า-กรุงเทพ

  หมายเหตุ ตารางเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

 13. ฟังการบรรยายเรื่องสังเวชนียสถานสี่ ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย